Skriv motion till årsstämman

Nu är det dags att skriva motioner till årsstämman som är den sista torsdagen i november. Motioner måste vara inlämnade till styrelsen senast den 31 juli. Motioner kan lämnas i brevlådan vid boendekontoret Munkhagsgatan 92.

BRF Trumspelaren

Information och tips till dig som vill skriva en motion till föreningsstämman se mall nedan. Skillnaden på förslag och motion. En motion är ett förslag om en förändring som en eller flera medlemmar vill att årsmötet ska rösta om. Du kan löpande um’nder året skicka in förslag på olika åtgärder, synpunkter och annat till styrelsen.

Process för en motion. Föreningens stadgar reglerar sista datum för att ställa en motion, den lämnas till styrelsen senast den 31 juli. Därefter läser och kommenterar styrelsen de motioner som har inkommit samt skriver ett förslag till beslut i de frågor som motionen berör. Dessa kommentarer och förslag, tillsammans med dagordningen, skickas ut till medlemmarna i god tid före årsmötet. Att skriva en motion är inte svårt. Det viktiga är att uttrycka sig på ett kort, och kärnfullt sätt och med en tydligt yrkande på vad man vill uppnå.

  • Några tips.
  • Skriv att motionen är ställd till föreningens årsmöte.
  • Ange namn och lägenhetsnummer.
  • Ange kort i rubriken vad förslaget går ut på.
  • Beskriv kort bakgrunden och vilka motiv du har till ditt förslag
  • Presentera förslaget och visa vad det går ut på- Använd enkla ord.
  • Formulera förslaget så att stämman kan ta beslut genom att rösta ”ja” eller ”nej”
  • Yrka på ditt förslag. Formulera detta i ”att-satser”, den kan innehålla flera ”att-satser” beroende på vad motionen handlar om.

OBS! Inget beslut kan tas vid årsmötet om det är oklart vad du vill säga i motionen. Motionen måste undertecknas av förslagsställaren (dig). Namnförtydligande är viktigt. Har du flera förslag som inte berör varandra, lämna i så fall en för varje motion.

Mall för att skriva motion.

Motion BRF Trumspelaren Motion till föreningsstämman den (datum) angående. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Inlämnad av (namn efternamn) Lägenhet (nr) Bakgrund ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Förslag till beslut Att…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Jag föreslår föreningsstämman att besluta enligt förslaget. Datum……………………………………………………………………………..

Underskrift namn…………………………………………………………….